Απόφαση του ειρηνοδικείου Αθηνών 625/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ)

Με την απόφαση αυτή ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, διότι δεν αποδείχθηκε εγγράφως η απαίτηση του εξ’ αναγωγής υποχρέου.

Ειδικότερα η απόφαση αυτή έκρινε, ότι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να ασκηθεί η κατά το άρθρο 46 του ν. 5960/1933 αξίωση του εξ’ αναγωγής υπόχρεου κατά του εκδότη επιταγής είναι να αποδεικνύεται εγγράφως ότι ο εξ’ αναγωγής υπόχρεος έχει καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον τελευταίο κομιστή της επιταγής. Η καταβολή του ποσού δεν μπορεί να αποδειχθεί από μόνη την κατοχή των σωμάτων των επιταγών αλλά απαιτείται επιπλέον έγγραφο για το ποσό που αυτός πλήρωσε στον κομιστή της.

Scroll to Top