ΦΕΚ 895Β/6-3-2021. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843).

Αντικατάσταση της 13805-3-3-2021 ΚΥΑ – Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας έως 16-3-2021

Scroll to Top