Υπηρεσίες

Τομείς Εξειδίκευσης

Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν

Εργαζόμαστε συστηματικά, για να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας και να καλλιεργήσουμε δυνατές και μακροχρόνιες σχέσεις, συνδυάζοντας την εξειδίκευση, τη συστηματική δουλειά και την κατανόηση του ελληνικού νομικού πλαισίου.

Οι Αξίες μας

 • Πολυετής Εμπειρία
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
 • Αποτελεσματικές Λύσεις
εμπορικό-δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική υποστήριξη επιχειρήσεων και εταιρειών, τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο και όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα. Τομείς όπως η εταιρική διακυβέρνηση και το Δίκαιο εταιρειών, η είσπραξη απαιτήσεων (πιστωτικοί τίτλοι, επιταγές, συναλλαγματικές, κ.λπ.), η προστασία σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές συμβάσεις, ανήκουν στο πεδίο εξειδίκευσής μας.

Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

 • Ίδρυση και οργάνωση εταιρειών.
 • Ίδρυση ελληνικών θυγατρικών, υποκαταστημάτων και γραφείων εκπροσώπησης αλλοδαπών οργανισμών.
 • Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση.
 • Ρύθμιση ενδοομιλικών ζητημάτων και σχέσεων με μετόχους και διευθυντές.
 • Νομικός έλεγχος στα πλαίσια εταιρικών εξαγορών και συμφωνιών αγοραπωλησίας μετοχών.
 • Κανονιστική συμμόρφωση στα πλαίσια των κανόνων εταιρικού δικαίου, ζητήματα συμμόρφωσης και τυπικές διατυπώσεις, ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαδικασίες.
 • Σύνταξη συμβάσεων κάθε είδους, διαπραγμάτευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή και κανονιστική συμμόρφωση, στα πλαίσια περίπλοκων εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών, κοινών επιχειρήσεων, εμπορικών αντιπροσωπειών, αδειοδοτήσεων, συμβάσεων δικαιόχρησης και διανομής.
εργατικό-δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο - Κοινωνική Ασφάλιση

Παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες και νομική υποστήριξη, εξώδικη και δικαστική, σε όλους τους τομείς του εργατικού Δικαίου (Ατομικό και Συλλογικό Εργατικό) και σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, εκπροσωπώντας εργοδότες, Ταμεία, αλλά και εργαζόμενους και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Επίσης, εξειδικευόμαστε στους ακόλουθους τομείς που άπτονται του εργατικού Δικαίου:

 • Εργατικό ατύχημα.
 • Απόλυση.
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων από απολύσεις και εργατικά ατυχήματα.
 • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών με εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 • Σύναψη συμβάσεων εργασίας.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης Συμβάσεων Εργασίας.
 • Συμμόρφωση Εργοδοτών με την κείμενη Εργατική Νομοθεσία.
 • Έκδοση συντάξεων και παροχή νομικών συμβουλών σε συνταξιοδοτικά θέματα.
αστικό_δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς του αστικού δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, μισθώσεις, κληρονομικό), τόσο σε επίπεδο δικαστικού χειρισμού, όσο και στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων που αφορούν:

 • Ενοχικό Δίκαιο (δωρεές, αγοραπωλησίες, μισθώσεις, συμβάσεις έργου κλπ και προκύπτουσες εξ αυτών διαφορές).
 • Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια – Διατροφή παιδιών – Επιμέλεια παιδιών – Επικοινωνία αντιδίκων – Υιοθεσίες – Αναγνωρίσεις τέκνων – Σύμφωνα συμβίωσης).
 • Κληρονομικό Δίκαιο (Διαθήκες κάθε τύπου – Κληρονομητήρια – Αποδοχές κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων).
 • Ακίνητα (Μισθώσεις αστικές και επαγγελματικές – Αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων – Μεταβιβάσεις διατηρητέων – Πολεοδομικές παραβάσεις – Εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές και διαφορές συνιδιοκτητών).
 • Τροχαία ατυχήματα.
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 • Διακανονισμό χρεών.
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
 • Προστασία καταναλωτή.
διοικητικό-δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο - Δημόσιες συμβάσεις

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς υποβολής προσφορών, ανάθεσης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και τα δημόσια έργα, καθώς επίσης σε δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης. Αναλαμβάνουμε όλο το εύρος της Δικαστικής προσβολής πράξεων των Αναθετουσών Αρχών, τόσο ενώπιον της ΑΕΠΠ όσο και ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται τόσο οι αναθέτουσες αρχές όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις που επωφελούνται και απολαμβάνουν του ευρέος φάσματος των υπηρεσιών που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προσκλήσεων για υποβολή προσφορών και συμβάσεων, της προετοιμασίας προσφορών, των αιτήσεων και των υποστηρικτικών εγγράφων συμμετοχής, την παροχή νομικών συμβουλών κατά το στάδιο της αξιολόγησης, καθώς επίσης τη νομική εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαιτησίας και δικαστικές διαδικασίες στα πλαίσια υποθέσεων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ελληνικών και ενωσιακών κανόνων και διαδικασιών περί δημόσιων συμβάσεων.

Αναλαμβάνουμε επίσης υποθέσεις που αφορούν:

 • Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών.
 • Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια.
 • Διοικητικά πρόστιμα (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ κ.λπ).
 • Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο.
 • Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις.
 • Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία.
 • Δικαιώματα πολίτη.
 • Ακυρωτικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών εφετείων όλης της χώρας.
ποινικό-δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Οικονομικό- Φορολογικό και Περιβαλλοντικό Ποινικό Δίκαιο.

«Η στρατηγική χωρίς τακτική
είναι η πιο αργή διαδρομή προς τη νίκη.
Η τακτική χωρίς στρατηγική
είναι ο θόρυβος πριν την ήττα»

Σουν Τσου, «Η τέχνη του πολέμου», 470 π.Χ.

Scroll to Top