Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ.23103/467/20 Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

(ΦΕΚ Β 240/25-1-2021). Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως ισχύει.

οικ_3297_110 τροποποίηση ΚΥΑ μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 240-25-1-2021

Scroll to Top