Έκτακτα μέτρα προστασίας Δημόσιας Υγείας για το χρονικό διάστημα από 13.12.2020 έως 7.1.2021 – Αντικατάσταση Υπουργικής Απόφασης

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).

5509Β 15.12.2020 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 13.12.2020 – 7.1.2021

Scroll to Top