ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 28-2-2021

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55), όπως ισχύει.

παράταση μέτρου τηλεργασίας 289Β-27-1-2021

Scroll to Top