Παράταση της δυνατότητας του εργοδότη προσφυγής στην εξ’ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) έως 31.1.2021

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει.

5586Β-18-12-2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 31.1.2021

Scroll to Top